A fun late night portfolio shoot for the beautiful Vanessa Kolinoski

JI0_3577a href=”https://www.jiovanaphotography.com/wp-content/uploads/2016/09/ji0_3086.jpg”>JI0_3086

JI0_3293 legless cropped

JI0_3509

JI0_3154

JI0_3249

JI0_3440

JI0_3155

JI0_3037